صراحت

درخواست حذف این مطلب
عمریست شده ام یک تکه حسرت؛ "تا یار که را خواهد و میلش به که باشد"